Çağlah2o

çağla su. şıpsevdi de derler.angara'nın bağları bide ayvalık/cunda. son olarak isyan, devrim, heisenberg!
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter